Zrušení společnosti

Zrušení společnosti může být buď s likvidací či bez likvidace. Zrušení společnosti bez likvidace – fúzí, převodem jmění na společníka a rozdělením znamená přechod na jejího právního nástupce. Zrušení společnosti bez likvidace znamená ukončení její podnikatelské činnosti. O zrušení společnosti rozhoduje valná hromada.

V souvislosti se sepsáním notářského zápisu o rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti Vám poskytneme tyto služby:

•      zkonzultujeme s Vámi Váš požadavek a pomůžeme Vám s přípravou valné hromady

•         sepíšeme vám:

–       pozvánku na valnou  hromadu

–     projekt fúze, rozdělení

–     návrh příslušeného usnesení valné hromady

–     návrh na zápis změn do obchodního rejstříku

–      další listiny, které se přikládají k návrhu na zápis společnosti do obchodního rejstříku (např. čestné prohlášení likvidátora),

–     plné moci k úkonům spojeným s valnou hromadou či ostatním úkonům spojeným se zvýšením základního kapitálu

 

•       vydáme vám potřebné listiny – výstupy z informačních systémů veřejné správy

 

Podklady k sepsání notářského zápisu při zrušení společnosti s likvidací

– identifikační údaje všech zúčastěných osob /společníků, likvidátora/:

fyzické osoby: jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, bydliště,

právnické osoby: obchodní firma /název/, sídlo, IČ, identifikační údaje osob oprávněných jménem společnosti jednat /v případě cizozemské právnické osoby je nutné předložit výpis z příslušného registru, dle kterého je možné dané údaje ověřit – ne starší 3 měsíců/

– údaje nutné k přípravě usnesení valné hromady

a)   likvidátor

b)  jeho odměna

Comments are closed.