Notářská úschova

Notář přijímá do úschovy peníze nebo listiny a to zejména z důvodu zajištění závazku – tedy uhrazení ceny  při převodu nemovitostí, členských práv a povinností v bytových družstvech /převod družstevních bytů/, obchodních podílů akcií apod. Při převodu nemovitostí se většinou zajišťuje nejenom úhrada samotné kupní ceny prodávajícím ale i úhrada daně z převodu nemovitostí.

Peníze jsou ukládány na speciálním účtu odděleném od ostatních účtů notáře. V případě úmrtí notáře má k těmto účtům dispoziční právo náhradník notáře, který je oprávněn s těmito prostředky nakládat v souladu s podmínkami stanovenými v úschově.

Postup

Peníze jsou přijímány do úschovy na základě žádosti, kterou je možné zaslat buď v písemné či elektronické podobě. Po obdržení žádosti sdělí notář žadateli číslo účtu, na který se prostředky určené do notářské úschovy zašlou. Po připsání prostředků na účet  je možné uzavřít protokol o notářské úschově, ve kterém si smluvní strany stanoví podmínky vydání z notářské úschovy. Po doložení splnění podmínek notáři jsou peníze vydány stanoveným způsobem /vždy převodem na účet/.

Podklady

– v případě, že není smlouva z níž závazek vyplývá připravován notářem, pak právní titul, na základě kterého je závazek zajišťován – z důvodu přesné formulace vydání peněz /listin/ z úschovy je však vhodnější, aby tento dokument připravoval notář, případně se podílel na formulaci ustanovení týkajících se vydání peněz /listin/ z notářské úschovy

– identifikační údaje všech účastníků:

fyzické osoby: jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, bydliště,

právnické osoby: obchodní firma /název/, sídlo, IČ, identifikační údaje osob oprávněných jménem společnosti jednat,

v případě cizozemské právnické osoby je nutné předložit výpis z příslušného registru, dle kterého je možné dané údaje ověřit

– čísla účtů, ze kterých budou prostředky do úschovy zasílány

– čísla účtů, ze kterých budou prostředky z úschovy zasílány

Comments are closed.