O notářích

Posláním notáře je v rámci aplikace práva předcházet sporům. Notář musí být vůči účastníkům úkonů nestranný, nehájí práva žádné ze zúčastněných stran a měl by bez nutnosti účasti právních zástupců kterékoli zúčastněné strany vést k celou věc k výsledku vyhovujícímu zúčastněným stranám. To  je základní rozdíl oproti advokátům, jejichž posláním je hájit stranu, která si je objednala a kteří tedy nemohu být v rámci přípravy jakéhokoli dokumentu určeného více stranám nestranní.  Notářské zápisy jsou veřejnými listinami tj. listinami u nichž se v soudním nebo správním řízení automaticky předpokládá její autenticita i pravdivost, pokud není prokázán opak.

Notář je státem jmenovaná osoba do notářského úřadu. Musí mít ukončené vysokoškolské vzdělání v oboru právo (JUDr., Mgr.),  minimálně pětiletou právní praxí a musí se umístit na první pořadí v konkurzu na uvolněný notářský úřad. Počet notářských úřadů je omezen a je stanoven jejich konkrétní počet pro obvod okresního či obvodního soudu /v Praze/.  Seznam notářů sídlících v Praze i v ostatních částech České republiky je uveden na webových stránkách Notářské komory České republiky www.nkcr.cz.

Specializace:

Obchodní právo – notáři se v rámci obchodního práva zabývají zejména právem obchodních společností /hlavně společnosti s ručením omezeným a akciové společnosti/ a družstev. U společností s ručením  omezeným /s.r.o./ se jedná zejména o založení společnosti, změny společenské smlouvy, převody obchodních podílů /v souvislosti s převodem obchodních podílů poskytují notáři také úschovu peněz či listin/, zvýšení a snížení základního kapitálu, likvidace společnosti, dispozice s podnikem společnosti /převod, zastavení podniku/, schválení ovládací smlouvy či smlouvy o převodu zisku, fúze. U akciové společnosti /a.s./ se jedná zejména o založení společnosti, změny stanov, zvýšení nebo snížení základního kapitálu, likvidace společnosti,  dispozice s podnikem společnosti /převod, zastavení podniku/, schválení ovládací smlouvy či smlouvy o převodu zisku, fúze. U družstev je to založení družstva, změny stanov družstva a likvidace družstva.

Občanské právo – notáři se v rámci občanského práva zabývají  zejména převody nemovitostí včetně úschov peněz, případně listin,  úpravou majetkových  poměrů mezi manžely  – smlouvy o zúžení a rozšíření společného jmění manželů, předmanželské smlouvy, zástavními smlouvami a to zejména u věcí movitých, přípravou plných mocí a dědickým právem. U dědického práva mají notáři dvě hlavní oblasti činnosti – a) činnost soudního komisaře – tj. projednávání dědictví, kterým je notář pověřen soudem, v jehož okrese /obvodě/ je jeho notářský úřad  a b) sepisování závětí a listin o vydědění, kdy tyto listiny jsou evidovány v centrální evidenci závětí vedené Notářskou komorou České republiky, takže při projednání dědictví takto pořízená závěť či listina o vydědění nemůže být opomenuta.

Notáři také poskytují své služby při zakládání společenství vlastníků /SVJ/,  nadací či zakládání obecně prospěšných společností a změn zakladatelské listiny obecně prospěšné společnosti.

V rámci své osvědčovací činnosti /osvědčování právně významných skutečností/ se notáři zabývají zejména ověřením podpisů, opisů, dále osvědčením průběhu zasedání orgánů právnických osob, loterií či spotřebitelských soutěží, přijímání zakázek do veřejných soutěží a  jejich vyhodnocení,  osvědčení stavu věcí /např. osvědčení obsahu webových stránek pro případ sporu/, osvědčení různých prohlášení, osvědčením o předložení listiny a osvědčení o tom, že je někdo na živu.

Úschovy – zejména je prováděna úschova peněz a listin v souvislosti se zajištěním závazku /např. při prodeji nemovitostí či obchodních podílů a akcií/ a dále úschova závětí nevyhotovených ve formě notářského zápisu.

Dále notář může poskytovat právní pomoc – rady a právně zastupovat v jednání s fyzickými a právnickými osobami, se státními nebo jinými orgány, ve správním řízení a v občanském soudním řízení s výjimkou řízení o určení, zda je třeba souhlasu rodičů dítěte k jeho osvojení, řízení o osvojení, řízení o povolení uzavřít manželství. Významnou pracovní náplní notářů je též sepisování listin, které nejsou listinami veřejnými, avšak souvisí např. se založením společnosti /prohlášení statutárních orgánů, souhlas s umístěním sídla, návrh na zápis do obchodního rejstříku/ či s převodem nemovitostí /souhlasy spoluvlastníků s převodem nemovitostí, návrh na vklad do katastru nemovitostí/.

Comments are closed.