Notářská úschova

Notář přijímá do úschovy peníze nebo listiny a to zejména z důvodu zajištění závazku – tedy uhrazení ceny  při převodu nemovitostí, členských práv a povinností v bytových družstvech /převod družstevních bytů/, obchodních podílů akcií apod. Při převodu nemovitostí se většinou zajišťuje nejenom úhrada samotné kupní ceny prodávajícím ale i úhrada daně z převodu nemovitostí. >>

O notářích

Posláním notáře je v rámci aplikace práva předcházet sporům. Notář musí být vůči účastníkům úkonů nestranný, nehájí práva žádné ze zúčastněných stran a měl by bez nutnosti účasti právních zástupců kterékoli zúčastněné strany vést k celou věc k výsledku vyhovujícímu zúčastněným stranám. To  je základní rozdíl oproti advokátům, jejichž posláním je hájit stranu, která si je objednala a kteří tedy nemohu být v rámci přípravy jakéhokoli dokumentu určeného více stranám nestranní.  Notářské zápisy jsou veřejnými listinami tj. listinami u nichž se v soudním nebo správním řízení automaticky předpokládá její autenticita i pravdivost, pokud není prokázán opak. >>

Převod obchodního podílu

V případě, že je ve společenské smlouvě zakotveno, že k převodu obchodního podílu na stávajícího či nového společníka je zapotřebí souhlasu valné hromady, musí být o tomto rozhodnutí sepsán notářský zápis. Notářský zápis je obligatorní i  v případě, že valná hromada z důvodu převodu obchodního podílu schvaluje rozdělení obchodního podílu. U převodu obchodního podílu je nutné zvážit omezující pravidlo zakotvené v obchodním zákoníku a to,  že společnost s ručením omezeným s jediným společníkem nemůže být zakladatelem ani společníkem společnosti s ručením omezeným a fyzická osoba může být jediným společníkem nejvýše ve třech společnostech s ručením omezeným. >>

Založení akciové společnosti (a.s.)

Akciová společnost může být založena s veřejnou nabídkou akcií /základní kapitál minimálně 20.000.000,- Kč/ či bez veřejné nabídky akcií /základní kapitál minimálně 2.000.000,- Kč/.  Společnost může míst jediného zakladatele v případě, že tento zakladatel je právnickou osobou, jinak alespoň dva či více zakladatelů. Zakladatelská smlouva musí být sepsána formou notářského zápisu. Emisní kurs akcií může být splácen peněžitými i nepeněžitými /nemovitost, podnik apod./ vklady. >>

Založení společnosti s ručením omezeným (s.r.o.)

Společnost s ručením omezeným mohou založit jeden nebo více společníků. V případě, že společnost zakládá jediný společník existují zákonná omezující pravidla a to, že společnost s ručením omezeným s jediným společníkem nemůže být zakladatelem ani společníkem společnosti s ručením omezeným a fyzická osoba může být jediným společníkem nejvýše ve třech společnostech s ručením omezeným. >>

Změny společenské smlouvy

K nejčastějším změnám společenské smlouvy, ke kterým dochází a u nichž je zapotřebí notářského zápisu, jsou změna obchodní firmy /názvu/ společnosti, změna předmětu podnikáni, změna sídla společnosti, změna počtu jednatelů a jejich způsobu jednání za společnost. >>

Změny stanov

K nejčastějším změnám společenské smlouvy, ke kterým dochází a u nichž je zapotřebí notářského zápisu, jsou změna obchodní firmy /názvu/ společnosti, změna předmětu podnikáni, změna sídla společnosti, změna počtu jednatelů a jejich způsobu jednání za společnost. >>

Zrušení společnosti

Zrušení společnosti může být buď s likvidací či bez likvidace. Zrušení společnosti bez likvidace – fúzí, převodem jmění na společníka a rozdělením znamená přechod na jejího právního nástupce. Zrušení společnosti bez likvidace znamená ukončení její podnikatelské činnosti. O zrušení společnosti rozhoduje valná hromada. >>

Zvýšení základního kapitálu

Zvýšení základního kapitálu je možné provést peněžitými,  nepeněžitými vklady případně z vlastních zdrojů společnosti. Zvýšení základního kapitálu peněžitými vklady je možné pouze, je-li základní kapitál zcela splacen. Oproti pohledávce společnosti za společníkem na splacení peněžitého vkladu lze započíst pohledávku společníka za společností. >>